BIBLIOTEKA KLUBU PTTK "M-2"

Wspólnie dla dziedzictwa

Od 23 lipca 2022 r. odbywały się wycieczki rowerowe organizowane w ramach projektu "Myszkowski słownik krajoznawczy". Rowerzyści odwiedzali co ciekawsze miejsca na Jurze, a Marian Kotarski - prezes klubu, zarazem autor słownika, cyzelował szczegóły swej kolejnej książki, która ukazała się drukiem jesienią 2022 r. Na wydawnictwo uzyskano dotację w wysokości 9,6 tys. zł przyznaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa. Wycieczki, o czym piszemy także we wstępie do wspomnianej książki, prowadzili w ramach wolontariatu przodownicy turystyki kolarskiej stowarzyszeni w Klubie PTTK "M-2" Ryszard Konopka, Krzysztof Łyszczarz, Andrzej Zysiak, Łukasz Kortas, Paweł Szkop, Marian Kotarski i Jan Imiełowski.

Z publikacji można korzystać na zasadach określonych w licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode) lub równoważnej.

Zainteresowani czytelnicy znajdą wydawnictwo pod adresem: http://www.m2.myszkow.pttk.pl/myszkowski-slownik-krajoznawczy.pdf

 

(PR = polityka rozgłosu oraz działalność popularyzacyjna)

 Biblioteka klubu PTTK "M-2" liczy ponad 800 książek, map, przewodników, skryptów szkoleniowych i roczników miesięczników "Gościniec" oraz "Rowery". Sympatycy Klubu  z dalszych stron, którzy zechcą dokładnie poznać historię i dzień dzisiejszy klubu PTTK "M-2", powinni wstąpić do Centralnej Biblioteki PTTK  im. K. Kulwiecia w Warszawie, bowiem tam znajduje się komplet gazetki "W naszym klubie", w której  na bieżąco są opisywane wydarzenia związane z klubem "M-2" i jego turystami. Tamże zainteresowani znajdą książki autorstwa Mariana Kotarskiego oraz komplet redagowanego przezeń w latach 1985 - 1992 miesięcznika "Informator" KTKol. ZG PTTK. We wszystkich tych wydawnictwach jest sporo wiadomości o klubie oraz o turystyce kolarskiej uprawianej w szeregach Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego.

 

Poradnik organizatora turystyki aktywnej

 

W ramach projektu "Zmienność i różnorodność form turystyki aktywnej i specjalistycznej" dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki parę tygodni temu ukazał się książkowy poradnik organizatora turystyki aktywnej WSPÓLNE WĘDROWANIE. Książka, zredagowana przez Jolantę Śledzińską i Andrzeja Wielochę jest owocem współpracy zespołu autorskiego, w skład którego wchodził prezes klubu "M-2" Marian Kotarski. Tytuły niektórych rozdziałów: tajemnice udanej wycieczki, na trasie, fajna impreza, co w prawie piszczy, przygotowanie imprezy, skąd wziąć kasę? Klubowa biblioteczka dysponuje okazowym egzemplarzem do wglądu.

 

 

Podręcznik znakarza szlaków turystycznych

 

Pod koniec sierpnia 2015 r. ukazał się, wydany nakładem Wydawnictwa PTTK "Kraj" we współpracy z Województwem Łódzkim, podręcznik znakarza szlaków turystycznych "Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji". Książkę opracował zespół naukowców i praktyków pod redakcją A. Stasiaka, J. Śledzińskiej i B. Włodarczyka, w których gronie był także prezes klubu "M-2" Marian Kotarski. Książka, bogato ilustrowana, ma 16 rozdziałów, m.in. historia znakowania szlaków turystycznych, przepisy prawne, znakowanie, finansowanie, zagospodarowanie, dostępność szlaków dla osób niepełnosprawnych, kierunki rozwoju znakarstwa, Instrukcja znakarska PTTK, a to wszystko na 525 stronach. Biblioteczka klubowa dysponuje egzemplarzem okazowym do wglądu.

 

 

Na łamach prasy

 

Kronikę tegorocznych wycinków prasowych związanych tematycznie z naszym klubem prowadzi p.t.kol. Paweł Szkop na Facebooku klubu M-2. Można je też obejrzeć w tradycyjnej, tzn. papierowej kronice Klubu. Z kronikarskiego obowiązku odnotowujemy jednak wydarzenie niecodzienne, mianowicie umieszczenie zdjęcia myszkowskich rowerzystów na tle odbudowanego zamku w Bobolicach. Zdjęcie, autorstwa Mariana Kotarskiego (wykonane przy użyciu samowyzwalacza), wyszło nadspodziewanie dobrze. Materiał ukazał się w numerze lutowo-marcowym 2-3/2015 miesięcznika "Wciąż wędrujemy".

 

Historia Klubu "M-2" opublikowana

 

Na przełomie 2014/2015 r. ukazał się ósmy tom STUDIÓW I MATERIAŁÓW Z DZIEJÓW KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO wydany nakładem PTTK. Opublikowano w nim pracę magisterską Agnieszki Wojtasik „Podstawy prawne i zasady organizacyjne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na przykładzie Klubu Osiedlowego PTTK M-2 w Myszkowie”. Rozdział III rozprawy zatytułowany „Działalność statutowa Klubu PTTK M-2” opisuje turystykę kwalifikowaną, krajoznawstwo, szkolenie kadr, znakowanie szlaków turystycznych oraz promocję, czyli politykę rozgłosu w 35-letniej historii klubu. Praca uzyskała I nagrodę w konkursie ZG PTTK na opracowania dokumentujące historię turystyki w Polsce. 

 

 

 

 

Jury powołane przez Komisję Historii i Tradycji Zarządu Głównego  PTTK do oceny prac nadesłanych w ramach II Edycji Konkursu "Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE" na posiedzeniu w dn. 12 II 2008 r. przyznało:
I nagrodę - za pracę "Historia turystyki kolarskiej PTTK 1952-2006 w zarysie" napisaną przez Mariana Kotarskiego.

Książka ma 168 stron, sto kilkadziesiąt zdjęć, kilkanaście tabel, zestawień i map. Ukazała się drukiem 28 marca 2011 r. dzięki COTG w Krakowie.

Książkę można było kupić w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie pisząc pod adres:  poczta@cotg.pttk.pl

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
tel. 12 422 28 40; fax 12 429 15 06

 

 

30 lipca 2009 r. ukazała się „Myszkowska szkoła turystyki rowerowej” autorstwa Mariana Kotarskiego. Stustronicowe dzieło, urozmaicone 70 fotografiami, znalazło uznanie w oczach komisji konkursowej i zostało dofinansowane kwotą 6200 zł przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Książka „Myszkowska szkoła turystyki rowerowej” skonstruowana jest na zasadzie podręcznika. Pierwsza część, czyli Teoria, jest opracowaniem pokazującym turystykę rowerową realizowaną w gronie rodzinnym, w grupie znajomych z osiedla bądź miłośników jednośladu wywodzących się z jednego zakładu pracy lub szkoły. Są w niej niezbędne informacje zarówno dla początkujących, jak i mających za sobą pierwszy stopień wtajemniczenia. Co zabierać, w jakich ilościach, jak się ubrać, gdzie przenocować, jak wytypować trasę wędrówki i jak postępować z dzieckiem na rowerze. Opracowanie zawiera informacje odnośnie zasad organizowania wycieczek jednodniowych oraz wypraw wielodniowych w kraju bądź zagranicą, instruuje, jak jeździć w dzień, jak w nocy, na co zwracać uwagę podczas jazdy w śniegu lub deszczu. Druga część, ściąga,  zawiera abc promocji. Trzecia część, czyli Praktyka, to nic innego, jak 30-letnia historia Osiedlowego Klubu Turystycznego PTTK „M-2” działającego przy Myszkowskiej Sp-ni Mieszkaniowej. Książka trafiła do bibliotek gminnych i szkolnych w Myszkowskiem, do pracowni krajoznawczych i bibliotek PTTK, członków Rady Nadzorczej MSM i do kilkuset uczestników 50 ogólnopolskiego zlotu p.t.kol. w 2010 r. w Myszkowie.

 

 

Członkowie klubu dzielą się swą wiedzą z innymi wydając periodyk "W naszym klubie" (do  końca 2021 r. ukazało się 497 numerów  tego czterostronicowego miesięcznika) oraz opracowują artykuły do czasopism fachowych, m.in. do "Informatora" Komisji Turystyki Kolarskiej, do periodyku "Gościniec PTTK", a od 2021 r. także do kwartalnika "Turysta" wydawanych przez Zarząd Główny  PTTK.

 

Prezes klubu jest autorem (bądź współautorem) następujących wydawnictw (map, książek, broszur) turystycznych:


w 1984 r. - 
książka "Rowerem po woj. częstochowskim" (M. Kotarski i J. Zinkow)
w 1985 r. - książka "Wybrane trasy turystyczne" (M. Kotarski
i E. Trzeciak)

w 2000 r. "Mapa powiatu myszkowskiego" (M. Kotarski)

w 2000 r. -  folder "Powiat myszkowski 2001"  (M. Kotarski)

w 2001 r. "Powiat myszkowski - mapa turystyczno-przyrodnicza" (M. Kotarski)

w 2003 r. -  książka "Regulaminowe kompendium rowerowe" zbiór przepisów w turystyce kolarskiej (zebrał i opracował M. Kotarski)

w 2003 r. -  folder "Powiat myszkowski" (tekst i zdjęcia M. Kotarski)

w 2004 r.książka "Atrakcje turystyczno-przyrodnicze ziemi myszkowskiej" (tekst i zdjęcia M. Kotarski)

w 2005 r. -  folder "Powiat myszkowski zaprasza" (tekst i zdjęcia M. Kotarski)

w 2007 r. -  "Vademecum krajoznawcze ziemi myszkowskiej" (tekst i zdjęcia M. Kotarski)

w 2009 r. -  książka "Myszkowska szkoła turystyki rowerowej" autorstwa M. Kotarskiego

w 2011 r. -  książka "Historia turystyki kolarskiej PTTK 1952-2010 w zarysie" autorstwa M. Kotarskiego

w 2012 r. -  książka "Wybieram rower - poradnik młodego turysty" (zespół autorski A. Kaleniewicz, R. Kowalczuk, M. Kotarski i J. Śledzińska)

w 2013 r. - "Mapa atrakcji i dziedzictwa kulturowego Gminy Żarki" [autorzy tekstów: K. Kulińska-Pluta, W. Mszyca, M. Kotarski]

w 2014 r. [a faktycznie w połowie 2015] - książka "Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji" [pzpr A. Stasiaka, J. Śledzińskiej i B. Włodarczyka; współautor treści i zdjęć M. Kotarski];

w 2015 r. - album: "Myszków rozwija możliwości; jutro lepsze niż wczoraj" [jeden z autorów wykorzystanych zdjęć];

w 2015 r. -  książka "Wybieram rower - poradnik młodego turysty" (zespół autorski A. Kaleniewicz, R. Kowalczuk, M. Kotarski i J. Śledzińska) - wydanie II

w 2015 r. -  książka "Wspólne wędrowanie - poradnik organizatora turystyki aktywnej" - pod red. J. Śledzińskiej i A. Wielochy [współautor tekstu M. Kotarski]

w 2022 r.  -  książka "Myszkowski słownik krajoznawczy" (tekst i zdjęcia) Marian Kotarski

 

 

Kalendarze imprez turystyki kolarskiej PTTK

 

Prezes Klubu "M-2" od 2004 r. systematycznie gromadzi zgłoszenia, opracowuje je i przygotowuje do druku kalendarze imprez turystyki kolarskiej PTTK. Opracowanie trafia do przewodniczącego Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, który kieruje je do drukarni w Toruniu, po czym rozsyłane jest do wszystkich oddziałów oraz ogniw turystyki kolarskiej PTTK.  W lutym 2015 r. Kalendarz kolarski ukazał się po raz dwunasty.

 


    W 2000 roku ukazały się dwie mapy powiatu myszkowskiego. Spory wkład pracy w opracowanie ich treści krajoznawczej i turystycznej włożyli członkowie Klubu "M-2". Przyczynili się też do wydania folderu prezentującego historię, dzień dzisiejszy i zagospodarowanie turystyczne powiatu. Tak więc dotacje, które Klub otrzymuje od sponsorów nie są marnowane. Wracają do społeczeństwa m.in. poprzez wydawnictwa promujące atrakcje krajoznawcze ziemi myszkowskiej.

 
 
 

   W październiku  2001 r. ukazała się, wydana w nakładzie 1300 egz., mapa turystyczno-przyrodnicza powiatu myszkowskiego w skali 1:60 000, której część opisową i turystyczną przygotował Marian Kotarski. Wydawnictwo zilustrowano zdjęciami wykonanymi w toku rowerowych wycieczek klubowych. Mapa  zawiera opis atrakcji ziemi myszkowskiej,  adresy przydatne turystom,  zestawienie wszystkich aktualnie istniejących szlaków turystyki rowerowej, pieszej oraz konnej. W części opisowej znajdziemy także wykaz zabytków architektury,  pomników przyrody oraz wiadomości o warunkach klimatycznych. Jest to wydawnictwo bezpłatne; przekazane zostało do punktów informacji turystycznej, klubów turystyki kolarskiej woj. śląskiego, urzędów gmin, domów kultury.

 

W połowie marca 2002 r. kioski "RUCH" na ziemi myszkowskiej otrzymały do sprzedaży 4 wzory widokówek ze zdjęciami atrakcyjnych miejsc powiatu. Widokówki wydała firma CRUX z Katowic (ta sama, która wydała kalendarze ścienne "Powiat Myszkowski 2002" i na następne lata: 2003, 2004, 2005). Zdjęcia do widokówek i wspomnianych kalendarzy wykonał Marian Kotarski. Widokówki, opatrzone napisem POWIAT MYSZKOWSKI oraz herbem powiatu myszkowskiego, były w sprzedaży w cenie 60 gr./egz. Członkowie Klubu "M-2", którzy przybyli na czwartkowe spotkanie w dniu 28 marca, otrzymali pocztówki bezpłatnie.

 

W marcu 2003 r. ukazała się  w nakładzie 31 egz., czterdziestostronicowa broszura autorstwa Mariana Kotarskiego "Kolarstwo turystyczne w regionie częstochowskim w latach 1889-2002 [kalendarium]". Praca zawiera ważniejsze daty związane z turystycznym użytkowaniem jednośladu na ziemiach byłego województwa częstochowskiego i obecnego subregionu częstochowskiego; dołączono do niej wykazy zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich PTTK i dożywotnio zweryfikowanych p.t.kol. Książeczką obdarowano wszystkich uczestników klubowego spotkania z okazji Dnia Kobiet 2003 w "M-2" w Myszkowie. Opracowanie, poszerzone do 2006 r., uzyskało drugą nagrodę w pierwszej edycji konkursu (kwiecień 2007)  Zarządu Głównego PTTK na opracowania ukazujące historię naszego Towarzystwa.

 

W 7-ej księdze "Polskie rekordy i osobliwości 2007" odnotowane kilka faktów związanych z klubem "M-2". Na stronie 197-198 znajdujemy notatkę "Rekordowa ilość wycieczek turystycznych", z której czytelnik się dowiaduje, iż klub w okresie od 17 IV 1978 do 31 XII 2006 r. zorganizował 783 wycieczki dla 10667 uczestników. Turysta uczestniczący we wszystkich wyjazdach rowerowych przejechał 69231 km. Najwięcej - bo 579 wycieczek zorganizował i przeprowadził Marian Kotarski.  Na stronie 292 jest informacja, że tenże turysta, będący członkiem PTTK od 1963 r. zdobył 162 odznaki turystyczne i krajoznawcze. Wydane w 2008 r. księga nr 8, w roku 2009 księga nr 9, a także następne tomy z lat 2010 i 2011 nie zapominają o klubie "M-2" przytaczając informacje o kilku liczbach związanych z działalnością turystyczną.

   Studenci piszą o nas

O działalności Klubu „M-2” piszą także studenci w swych pracach licencjackich: Ewa Jaworska – Możliwości realizowania wypoczynkowej funkcji czasu wolnego w Myszkowskiem (obroniona w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Zawierciu w lipcu 2007 r.), Justyna Las – Turystyka kolarska na ziemi myszkowskiej i zawierciańskiej 1997-2007 (obroniona w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie w lipcu 2008 r.).

W lipcu 2013 r. Agnieszka Wojtasik, studiująca w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, obroniła pracę magisterską „Podstawy prawne i zasady organizacyjne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na przykładzie Klubu Osiedlowego PTTK M-2 w Myszkowie”. Rozdział III rozprawy zatytułowany „Działalność statutowa Klubu PTTK M-2” opisuje turystykę kwalifikowaną, krajoznawstwo, szkolenie kadr, znakowanie szlaków turystycznych oraz promocję, czyli politykę rozgłosu w 35-letniej historii klubu. Praca uzyskała I nagrodę w konkursie ZG PTTK na opracowania dokumentujące historię turystyki w Polsce i została wydana drukiem w VIII tomie "Studiów i materiałów z dziejów krajoznawstwa polskiego". 
Klubowi „M-2” nieco miejsca poświęca także Kinga Zenderowska, autorka pracy magisterskiej – Stan i uwarunkowania rozwoju turystyki kwalifikowanej w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej na przykładzie turystyki rowerowej w pow. myszkowskim (obronionej latem 2008 r. w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu). Kwestie znakowania rowerowych szlaków turystycznych po Jurze Częstochowskiej oraz weryfikowania odznak turystycznych i krajoznawczych (zwłaszcza Miłośnik Ziemi Myszkowskiej, Miłośnik Jury oraz odznaki Znam Zawiercie i okolice) były jednym z zagadnień w opracowaniach licencjackich Doroty Dudek (Czynniki rozwoju turystyki w subregionie częstochowskim w latach 2001-2007), Karoliny Rzepki (Agroturystyka na terenie Wyżyny Częstochowskiej w latach 2001-2006) i Wojciecha Szczechli (Średniowieczne zamki atrakcją Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd) obronionych w grudniu 2008 r. w WSHiT w Częstochowie. Zdjęcia rowerzystów klubu „M-2” ilustrują pracę licencjacką Anny Szymczyk – Powiat zawierciański i jego gminy w Internecie – aspekt promocyjny (obronioną w 2007 r. w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Zawierciu); do wszystkich wymienionych wyżej opracowań wykorzystano też zdjęcia wykonane podczas wycieczek rowerowych przez prezesa klubu. Prace studenckie są eksponowane w Kąciku Pamiątek 35-lecia Klubu PTTK „M-2”.